Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2012

heart-felt
4041 9389
Reposted fromtjuuu tjuuu viabeminehoney beminehoney
heart-felt
8523 a47e
Reposted fromrudely rudely viakonotori konotori
heart-felt
4620 fc22
Reposted fromiinhaletheglue iinhaletheglue viarogerthat rogerthat
heart-felt
Masz wybór, możesz siedzieć i płakać albo wstać, powiedzieć sobie, że będzie dobrze, że dasz radę, uwierzyć w to z całych sił i zacząć działać.
— Twoja decyzja
Reposted fromalmostlover almostlover viaawaken awaken
heart-felt

nie chcę już wspominać tych dni, w których Ciebie nie było.

— Fisz - Drewno
Reposted fromsandrittka sandrittka viamargot margot
heart-felt
Czasami się zastanawiam, po cholerę się tyle zastanawiam. Kurwa, znowu.
— Ja
Reposted frommaciekp maciekp viaSayid Sayid
heart-felt
Reposted frommeglin meglin viaawaken awaken
heart-felt
- Zawsze robisz to, co chcesz, prawda?
- Tak. To źle?
- Nie. To niemoralnie.
— 8 miesięcy temu, z prof. - dziś już nie.
Reposted frommarysia marysia viaSayid Sayid
heart-felt
Przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Witold Gombrowicz
heart-felt
24 powinna być ostateczną godziną na pójście spać. Po 24 zaczynam tęsknić i zastanawiać się co u Ciebie. I dlaczego nam nie wyszło.
— nienawidzę siedzieć do późna.
Reposted fromCOCOwhatever COCOwhatever viamargot margot
heart-felt
3324 9121
Reposted fromtjuuu tjuuu viabeminehoney beminehoney
heart-felt
1399 f698
Reposted fromteskowalju teskowalju viaseksgrupowy seksgrupowy
heart-felt
heart-felt
Warto było cię spotkać, aby się dowiedzieć, że istnieją takie oczy jak twoje.
— Janusz L. Wiśniewski, Bikini
Reposted fromlady-blues lady-blues viaSayid Sayid
heart-felt
5076 d5ef
Reposted fromtjuuu tjuuu viabeminehoney beminehoney
heart-felt
Znów wybucha w nas permanentne siódme niebo,
już nie panuję nad zmysłami,moje oczy są oczami wariata, kiedy spotykają się z twoimi oczami.
— Pidżama Porno - Stąpając po niepewnym gruncie
Reposted fromresort resort viaSayid Sayid
heart-felt
heart-felt
8805 4802
Reposted fromtjuuu tjuuu vianamesarestupid namesarestupid
heart-felt
5014 5852
Reposted fromosiaka osiaka viaSayid Sayid
heart-felt
6825 ffc8
Reposted fromDoopamina Doopamina viamargot margot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl